• Úvod
 • Skalničky
  Prodej skalniček ZRUŠEN. Česnek si můžete objednat na 
 • Bylinky
  Česnek si můžete objednat na 
 • Cibuloviny
  PRODEJ CIBULOVIN ZRUŠEN. Česnek si můžete objednat na 
 • Vyšší trvalky
  PRODEJ KVĚTIN ZRUŠEN, Česnek si můžete objednat na 
 • Zelenina, melouny
  Objednávky na roubované sazenice melounů a okurek budu přijímat na svém NOVÉM WEBU  roubovane-sazenice.
 • Česnek
  Česnek si můžete objednat na 
 • Letničky
  Česnek si můžete objednat na 
 • 0 Kč

  Žádná položka

  Obchodní podmínky

  Kontakt

  A. Úvodní ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup sazenic okrasných rostlin a dalšího zboží (dále společně jen jako zboží) prostřednictvím elektronického objednávacího systému na internetových stránkách skalnicky-cesnek.cz a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
  2. Prodávajícím se rozumí ELIŠKA KOZÁKOVÁ, se sídlem K Zastávce 149, 534 01 Holice, IČ 02078015, e-mail kozakovaeliska@skalnicky-cesnek.cz. Prodávající je fyzickou osobou podnikající dle zákona o zemědělství nezapsanou v obchodním rejstříku, která je evidována u Městského úřadu v Holicích pro obor činnosti Rostlinná výroba a výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin, velkoobchod a maloobchod.

  B. Uzavření kupní smlouvy

  1. Kupní smlouva se uzavírá prostřednictvím elektronického formuláře. Informace uváděné prodávajícím o zboží jsou závazné, s výjimkou zjevné chyby. Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím.
  2. Ve formuláři kupující uvede druh a množství požadovaného zboží a dále jméno, příjmení, poštovní a e-mailovou adresu a telefonní číslo; bez řádného vyplnění těchto údajů nebude možné objednávku odeslat a nebude tedy na ni brán zřetel.
  3. Před odesláním objednávky bude mít kupující možnost zkontrolovat a příp. změnit ve formuláři vyplněné údaje; současně bude vyzván k doplnění nebo opravě nesprávně vyplněných položek.
  4. Po odeslání objednávky je kupující jejím obsahem vázán.
  5. Přijetí objednávky prodávajícím bude obratem potvrzeno na e-mailovou adresu kupujícího. V potvrzující e-mailové zprávě bude kupující informován o celém obsahu uzavřené kupní smlouvy, a to včetně obchodních podmínek.
  6. Za užití prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy nebudou kupujícímu účtovány žádné zvláštní náklady.

  C. Dodání zboží a zaplacení kupní ceny

  1. Místem dodání zboží je adresa v České republice uvedená kupujícím v rámci objednávky.
  2. Zboží bude odesláno prostřednictvím přepravní společnosti Česká pošta, s. p., a to do 10 kalendářních dnů od potvrzení objednávky.
  3. K ceně zboží bude připočteno poštovné a balné; celkově účtovaná cena bude kupujícímu sdělena před odesláním objednávky a bude kupujícím uhrazena podle jím zvolené varianty buď předem bankovním převodem, nebo prostřednictvím služby dobírka.
  4. Pokud kupující zvolí úhradu bankovním převodem, je povinen celkovou částku uhradit do 5 dnů na účet prodávajícího sdělený mu v potvrzení objednávky. Pokud k úhradě nedojde, kupní smlouva se od počátku ruší; právo prodávajícího na plnou náhradu způsobené škody tím není dotčeno.
  5. Prodávající není plátcem DPH.

  D. Odstoupení od smlouvy a odpovědnost za vady

  1. Je-li kupující fyzickou osobou, která při uzavírání smlouvy jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (spotřebitel), je kupující oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (elektronického objednávkového systému) do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední dodávky; pro zachování této lhůty je dostatečné odeslání odstoupení poslední den lhůty. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu včetně účtovaného poštovného a balného do 14 dnů od odstoupení od smlouvy; prodávající však není povinen tak učinit dříve, než mu kupující vracené zboží předá nebo prokáže, že jej prodávajícímu odeslal. Nebude-li kupujícím vráceno veškeré dodané zboží, je prodávající oprávněn takto kupujícímu vyplácené plnění poměrně snížit; to obdobně platí i v případě, je-li zboží vráceno ve stavu znemožňujícím jeho případné další použití. Peněžní prostředky prodávající kupujícímu vrátí stejným způsobem, kterým je od něj přijal, pokud kupující nebude souhlasit s jiným způsobem. Za vrácení peněžních prostředků nebudou kupujícímu účtovány žádné náklady.
  2. Prodávající odpovídá za vady zboží, které má v době předání a které se vyskytnou v záruční době. U sazenic zeleniny a květin je záruční doba tři týdny (§ 21 zákona č. 219/2003 Sb.). Prodávající neodpovídá za vady způsobené nevhodnou manipulací, uskladněním či jiným nakládáním se zbožím kupujícím.
  3. Jednotlivá práva kupujícího z odpovědnosti za vady vyplývají z platných právních předpisů; z povahy věci je vyloučeno právo požadovat opravu vadného plnění. Postoupení práv z odpovědnosti za vady kupujícím na jiného se vylučuje.
  4. Odstoupení od smlouvy kupujícím či reklamace musí být učiněny doporučeným dopisem nebo e-mailem na adrese prodávajícího uvedené v bodu A.2. Na stejnou adresu je kupující povinen v případě odstoupení od smlouvy zboží vrátit.
  5. V případě odstoupení od smlouvy nese kupující náklady spojené s vrácení zboží prodávajícímu. Došlo-li k odstoupení ve smyslu bodu D.1, pak tyto nese pouze v případě, že sadba nebude prodávajícímu vrácena obvyklou poštovní cestou; vrácení zboží formou dobírky se vylučuje. Při odesílání zboží (zejm. sazenic rostlin) zpět prodávajícímu je kupující povinen ho řádně zabalit, aby nebylo v průběhu přepravy poškozeno, jinak odpovídá za případnou škodu.
  6. Kupující odpovídá za snížení hodnoty vráceného zboží v důsledku nakládání s ní jiným způsobem, než který je nezbytně nutný k obeznámení se s její povahou a vlastnostmi. Vrácené zboží nesmí jevit známky opotřebení či poškození.
  7. Kupující bere na vědomí, že dodávaný konzumní česnek pochází z porostů, z nichž s ohledem na závadný zdravotní stav nemůže být použit jako sadba; při přímé konzumaci je však pro lidské zdraví nezávadný. Prodávající neodpovídá za případnou újmu vzniklou kupujícímu snad tím, že česnek v rozporu s uvedeným použije k sázení, v důsledku čehož dojde k zamoření pozemku nebo sladovacích prostor chorobami či škůdci.

  E. Závěrečná ustanovení

  1. Právní vztahy neupravené v obchodních podmínkách se řídí českým právním řádem.
  2. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
  3. Státní dozor nad dodržováním povinností prodávajícího na úseku ochrany spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce.
  4. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 7. 2015.
 • Skalničky
 • Bylinky
 • Cibuloviny
 • Vyšší trvalky
 • Zelenina, melouny
 • Česnek
 • Letničky